Projektek, publikációk

Az ARGUM által elvégzett kutatási-vizsgálati projektek

- Kaposvár és Zamárdi avar kori lelőhelyeiről származó vastárgyak és salakleletek komplex archeometallurgiai vizsgálata – 2006-2011 (publikáció)

- Pusztataskony-Ledence lelőhelyről származó gepida kard komplex archeometallurgiai vizsgálata – 2011 (publikáció)

- Ordacsehi-Csereföld kelta településéről származó vastárgyak, buca- és salakdarabok komplex archeometriai vizsgálata – 2011-2012 (publikáció I.) (publikáció II.)

- Magyarországi bronzkori lelőhelyekről előkerült bronztárgyak készítés-technikai vizsgálata és rekonstrukciója – 2011-től folyamatosan (publikáció I.) (publikáció II.)

- Középső bronzkori településeken folytatott bronzmegmunkáláshoz köthető leletanyag (salakok, fémcseppek, kész fémtárgyak) anyagvizsgálata – 2012-től folyamatosan (publikáció)

- Bátmonostor szkíta kori lelőhelyéről származó vasfegyverek komplex anyagvizsgálata és archeometallurgiai kiértékelése - 2012 (publikáció)

- Zrínyi-Újvár 1664-es ostromából származó vasfegyverek, vas- és ólomlövedékek anyagszerkezeti vizsgálatai – 2012 (publikáció)

- Homokmégy-Székes 10-11. századi temetőjéből származó, jellemző‘ fémleletek komplex műszeres archeometriai vizsgálata – 2012

- Hódmezővásárhely-Kingéc avar kori lelőhelyéről származó salakmaradványok archeometallurgiai vizsgálata – 2012-2013 (publikáció)

- Csanádpalota II. homokbánya és Apátfalva homokbánya lelőhelyekről előkerült Árpád-kori és újkori vas- és fémtárgyak anyagvizsgálata és archeometallurgiai kiértékelése – 2013-2014  (publikáció)

- A szíriai Margat (Qal’at al-Marqab) középkori erődjének ásatásán előkerült nyílhegyek és láncing-részletek archeometriai anyagvizsgálata – 2013-2014

Az ARGUM kutatóinak a csoport tevékenységéhez kapcsolódó publikációi

TÖRÖK B.: Archeometallurgia - a múlt kohászata, a jelen műszaki vizsgálataival, a jövő régészettudományáért; Gesta - A Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetének folyóirata IX (2010); Archaeometria és Régészet (Szerk.: P. Fischl K., Lengyel Gy.), Miskolc, 2010. p. 25-29. (letöltés)

TÖRÖK B.: Árpád-kori vaskohászati műhelyek metallurgiája a műszaki vizsgálatok tükrében; Gesta - A Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetének folyóirata IX (2010); Archaeometria és Régészet (Szerk.: P. Fischl K., Lengyel Gy.), Miskolc, 2010. p. 227-232. (letöltés)

TÖRÖK B. – KOVÁCS Á.: Materials Characterization of Iron and Slag Finds of the Early Medieval Avar Metallurgists; Proceedings of the 15th International Metallurgy & Materials Congress (11-13 November 2010), Istanbul, 2011. p. 386-397. (letöltés)

TÖRÖK B.: Archeometallurgia – új interdiszciplináris tudományág a korabeli kohászati technológiák, az anyagvizsgálat és az iparrégészet területein. Archaeometallurgy – a new interdisciplinary branch of science in the fields of ancient metallurgical technology, materials testing and industrial archaeology; XIII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia kiadványa, Gyergyószentmiklós, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2011. április 1-3. p. 15-20. (letöltés)

TÖRÖK B.: Vasérc, vasbuca, vastárgy – Az első magyar vaskohászok műhelyei és technikája a Kárpát-medencében; Bányászattörténeti Közlemények XII. (6. évf. 2. sz.), (Szerk.: Hadobás Sándor), Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány, Rudabánya, 2011. p. 3-29. (letöltés)

BARKÓCZY P. – KOVÁCS Á. - P. FISCHL K.: Őskori réz és bronz leletek metallográfiai és metallurgiai vizsgálata. Metallographical and metallurgical investigation of prehistoric copper and bronze finds. Archeometriai Műhely 2011/VIII./4. Budapest, HU ISSN 1786-271X; p. 293-303. (letöltés)

TÖRÖK B. – KOVÁCS Á.: Kora középkori gepida kard archeometallurgiai vizsgálata. Archaeometallurgical investigations of an Early Medieval Gepidic sword; Archeometriai Műhely 2011/VIII./4. Budapest, HU ISSN 1786-271X; p. 337-343. (letöltés)

TÖRÖK B. - GALLINA ZS. - KOVÁCS Á.: Ironmetallurgy of the pannonian avars of the 7-9th century based on excavations and material examinations; In: A. Hauptmann, D. Modarressi-Tehrani, M. Prange (eds.) International Conference Archaeometallurgy in Europe III, Abstracts; Metalla, Sonderheft 4, 2011. Bochum ISSN 0947-6229 p. 64-65. (letöltés)

BARKÓCZY P. – BARTHA T. – KOVÁCS Á. – PADÁNYI J. - TÖRÖK B.: Zrínyi-Újvár 1664. évi ostromából származó vas- és ólomlövedékek anyagszerkezeti vizsgálata; Hadtörténelmi Közlemények, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 125.évf. 4. szám 2012. december, Budapest HU ISSN 0017-6540 p. 1139-1148. (letöltés)

TÖRÖK B. – BARKÓCZY P. – KOVÁCS Á. – FERENCZI T – P. FISCHL K.: Examination of surface layer of Bronze Pick of Hajdúsámson type; Surface Engineering, Vol. 29. No.2, Institute of Materials, Minerals and Mining, 2013. p. 164-168. (letöltés)

K. FISCHL – P. BARKÓCZY – Á. KOVÁCS – Á. CZIBIK: Examination of the Microstructure of findings from Bronze Age; Materials Science Forum Vol. 729 (2013) Trans Tech Publications, Switzerland p.1-6. doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.729.1 (letöltés)

TÖRÖK B. – KOVÁCS Á - BARKÓCZY P. – KRISTÁLY F.: Ordacsehi-Csereföld kelta településéről származó vassalak és vastárgyak anyagvizsgálata és készítés-technológiai vonatkozásai. Materials testing and production technology investigation of iron tools and slag from a Celtic settlement of Ordacsehi-Csereföld. Archeometriai Műhely 2013/X./1. Budapest, HU ISSN 1786-271X; p. 23-32. (letöltés)

SZABÓ G. - KOVÁCS Á. - BARKÓCZY P.: A szülejmán–kori harcászat és haditechnika a szigetvári ágyú és lövedékek archaeometallurgiai vizsgálatának tükrében. Gesta - A Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetének folyóirata XII. (2013); Archaeometria és Régészet (Szerk.: P. Fischl K., Lengyel Gy.), Miskolc, 2013. p. 83–115. (letöltés)

TÖRÖK B. – BARKÓCZY P. – KOVÁCS Á. - GYUCHA A. – GULYÁS GY.: Szkíta vasfegyverek mikroszerkezete és készítési jellemzői; Gesta - A Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetének folyóirata XIII. (2013); Archaeometria és Régészet (Szerk.: P. Fischl K., Lengyel Gy.), Miskolc, 2013, p. 14-24. (letöltés)

B. TÖRÖK - Á. KOVÁCS - P. BARKÓCZY – F. KRISTÁLY: Complex Archaeometrical Examination of Iron Tools and Slag from a Celtic Settlement in the Carpathian Basin; Proceedings of the 39th International Symposium for Archaeometry, Leuven (2012) 2014. p. 125-134. (letöltés)

TÖRÖK B.: Hódmezővásárhely-Kingéc avar kori lelőhelyéről származó salak archeometallurgiai vizsgálata; Hódmezővásárhely, 2014. megjelenés alatt. (letöltés)

TÖRÖK B. – KOVÁCS Á. – SÓS D.: Összefoglaló a csanádpalotai lósírból előkerült nemesfém- és vastárgyak archeometriai anyagvizsgálatáról; In: „Carmen miserabile” - A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. (Szerk.: Rosta Szabolcs – V. Székely György) Kecskemét, 2014. ISBN 978-963-9815-38-4 p. 169-173.  (letöltés)

B. TÖRÖK – Á. KOVÁCS – ZS. GALLINA: Ironmetallurgy of the pannonian avars of the 7-9th century based on excavations and material examinations; Der Anscnhitt, Beiheft 26, Bochum, 2015. ISBN 10: 3-937203-74-5 p. 229-237.  (letöltés)A Miskolci Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0071 számú, “Kompetencia alapú, korszerű, digitális komplex tananyagmodulok létrehozása és on-line hozzáférésük megvalósítása fémtechnológiákhoz kapcsolódó felsőfokú műszaki képzési területeken” című projektje keretében készült “ARCHEOMETALLURGIA” című felsőoktatási digitális tananyag (letöltés)


Szervezett egyetemi műszaki oktatásban az archeometallurgia hazánkban először 2007-ben jelent meg a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán egy bevezető jellegű tárgy formájában (A vas archeometallurgiája és magyarországi ipartörténete), a jegyzet szerzőjének (az ARGUM vezetőjének) előadásában. A nem sokkal ezután Bevezetés az archeometallurgiába címmel folytatódó, a tárgyalt fémeket illetően kibővített, tematikáját tekintve viszont még inkább alapozó jellegűvé alakított BSc-tárgy megfelelő bevezető, egyben orientáló szerepet tölt be az érdeklődő anyagmérnök hallgatók körében. A felsőfokú archeometallurgiai képzés folytatása a 2011/12-es tanévtől választható Archeometallurgia című mesterszakos kiegészítő szakirányon lehetséges a Miskolci Egyetem anyagmérnök és kohómérnök MSc. hallgatóinak. A szakirány az Archeometallurgia I. és II. tantárgyak mellett külön tárgyak keretében foglalkozik a kapcsolódó régészeti vonatkozásokkal, leletvizsgálatokkal és rekonstrukciós kísérletekkel. A specializáció és a tudományos kutatási lehetőségek folytatásaként kidolgozás alatt van a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának Kerpely Antal Anyagtudományok és –technológiák Doktori Iskolájában a Rekonstrukciós archeometallurgia című tárgy.

Ez a jegyzet – az első ilyen felsőoktatási tananyag az országban – anyagmérnök és kohómérnök hallgatók számára készült, azzal a szándékkal, hogy mind az alapképzés, mind a mesterképzés, de akár a doktori képzés fent említett tárgyai kapcsán jól használható legyen. Mindazonáltal a jegyzet régész- és történész-, de a felhasznált ércek és keletkezett salakok kapcsán akár geológus, ásványtanos hallgatók számára is hasznos olvasnivalóként szolgálhat kapcsolódó tanulmányaikhoz.

A jegyzet a http://kohasztananyagok.uni-miskolc.hu/ honlapról is letölthető – regisztráció után – ahol egyúttal a jegyzethez csatolt animációk és video-anyagok is megjeleníthetők, lejátszhatók.